Total Commander Odzyskanie Hasła FTP

Narzędzie do odzyskania hasła FTP dla Total Commander pozwala na odszyfrowanie hasła do konta FTP dla wszystkich wersji programu Total Commander wykorzystujących wtyczkę FTP. Dekoder był już używany 2856 razy i 53458 hasła zostały odzyskane.

Co to jest Total Commander?

Total Commander to klasyczny menedżer plików dla Windows, Windows CE, Windows Phone a także dla Androida.

Total Commander posiada wbudowanego klienta dla połączeń FTP/FXP. Loginy połączeń FTP oraz zaszyfrowane hasła trzyma zapisane w pliku konfiguracyjnym wcx_ftp.ini.

Wykorzystanie inżynierii wstecznej pozwoliło na odtworzenie kodu źródłowego algorytmu szyfrowania hasła.

Total Commander Odzyskanie Hasła FTP

Odzyskaj hasła z pliku konfiguracyjnego

* Zdekodowane dane nie są zapisywane na tej stronie. Jeśli w to nie wierzysz, możesz równie szybko zmienić hasło po jego rozkodowaniu.

Położenie pliku konfiguracyjnego

Hasła FTP są bezpośrednio dekodowane z pliku konfiguracyjnego wcx_ftp.ini. Możesz go znaleźć w:

System operacyjny Ścieżka pliku
Windows Vista / 7 / 8 / 10 C:\Users\Nazwa Użytkownika\AppData\Roaming\Ghisler\wcx_ftp.ini
Windows 9x / ME / NT / XP C:\Program Files\TotalCmd\wcx_ftp.ini

Kod źródłowy algorytmu dekodowania hasła

Lata temu wykorzystując inżynierię wsteczną odtworzyłem algorytm dekodowania haseł, został on przeze mnie udostępniony autorowi innego programu FlashFXP do importowania profili FTP z Total Commandera.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Total Commander Algorytm Odszyfrowania Hasła FTP
//
// Bartosz Wójcik
// https://www.pelock.com
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

class TotalCommanderPasswordDecoder
{
 private int $random_seed = 0;

 public static function hexstr2bytearray($str)
 {
  if (!is_string($str)) return false;

  $result = [];

  $len = strlen($str);

  if ($len == 0 || ($len & 1) != 0)
  {
   return false;
  }

  for ($i = 0; $i < $len; $i += 2)
  {
   $result[] = ( hexdec($str[$i]) << 4 ) | hexdec($str[$i + 1]);
  }

  return $result;
 }

 // initialize random generator with specified seed
 public function srand($seed)
 {
  $this->random_seed = $seed;
 }

 // generate pseudo-random number from the specified seed
 public function rand_max($nMax)
 {
  // cut numbers to 32 bit values (important)
  $this->random_seed = (( ($this->random_seed * 0x8088405) & 0xFFFFFFFF) + 1) & 0xFFFFFFFF;

  return ($this->random_seed * $nMax) >> 32;
 }

 // rotate bits left
 public static function rol8($var, $counter)
 {
  return (($var << $counter) | ($var >> (8 - $counter))) & 0xFF;
 }

 // decrypt Total Commander FTP password
 public function decryptPassword($password)
 {
  // convert hex string to array of integers
  $password_hex = static::hexstr2bytearray($password);

  // if the conversion failed - exit
  if (!$password_hex) return false;

  // number of converted bytes
  $password_length = count($password_hex);

  // length includes checksum at the end
  if ($password_length <= 4)
  {
   return false;
  }

  // minus checksum
  $password_length -= 4;

  $this->srand(849521);

  for ($i = 0; $i < $password_length; $i++)
  {
   $password_hex[ $i ] = static::rol8($password_hex[ $i ], $this->rand_max(8));
  }

  $this->srand(12345);

  for ($i = 0; $i < 256; $i++)
  {
   $x = $this->rand_max($password_length);
   $y = $this->rand_max($password_length);

   $c = $password_hex[ $x ];

   $password_hex[ $x ] = $password_hex[ $y ];
   $password_hex[ $y ] = $c;
  }

  $this->srand(42340);

  for($i = 0; $i < $password_length; $i++)
  {
   $password_hex[ $i ] ^= $this->rand_max(256);
  }

  $this->srand(54321);

  for ($i = 0; $i < $password_length; $i++)
  {
   $password_hex[ $i ] = ($password_hex[ $i ] - $this->rand_max(256)) & 0xFF;
  }

  // build final password
  $decoded_password = "";

  for($i = 0; $i < $password_length; $i++)
  {
   $decoded_password .= chr($password_hex[ $i ]);
  }

  return $decoded_password;
 }
}
;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;//
;// Total Commander Algorytm Odszyfrowania Hasła FTP
;//
;// Bartosz Wójcik
;// https://www.pelock.com
;//
;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

.data?

    magic  dd ?

.code

DecodePassword proc near

    mov   eax,password   ; password
    test  eax,eax     ; if there's no password (anonymous connection?)
    je   @decode_end   ; dont do anything
    call  @decode     ; decrypt password
    jmp   @decode_end   ; return from the procedure

@decode:
    push  ebp
    mov   ebp, esp
    add   esp, 0FFFFFEE8h
    push  ebx
    push  esi
    push  edi
    mov   esi, eax

    lea   eax, [ebp-118h]
    mov   edx, esi
    call  @loc_406BB0
    mov   eax, esi
    call  @loc_406B48
    shr   eax, 1
    dec   eax
    mov   [ebp-8], eax
    cmp   dword ptr [ebp-8], 4
    jge   @loc_47806B
    mov   byte ptr [esi], 0
    jmp   @loc_4781E4

@loc_47806B:
    lea   eax, [ebp-118h]
    mov   [ebp-14h], eax
    mov   edi, [ebp-8]
    test  edi, edi
    jl   @loc_478091
    inc   edi
    xor   ebx, ebx

    push  edx

@loc_47807E:
    mov   eax, [ebp-14h]

    mov   dx,word ptr[eax]

    mov   al,dl

    sub   al,'0'
    db   0D4h,10h
    db   0D5h,09h

    shl   al,4

    mov   dl,al
    mov   al,dh

    sub   al,'0'
    db   0D4h,10h
    db   0D5h,09h

    add   al,dl

    mov   [esi+ebx], al
    add   dword ptr [ebp-14h], 2
    inc   ebx
    dec   edi
    jnz   @loc_47807E

    pop   edx

@loc_478091:
    mov   eax, [ebp-8]
    mov   al, [esi+eax-3]
    mov   [ebp-0Ch], al
    mov   eax, [ebp-8]
    mov   al, [esi+eax-2]
    mov   [ebp-0Bh], al
    mov   eax, [ebp-8]
    mov   al, [esi+eax-1]
    mov   [ebp-0Ah], al
    mov   eax, [ebp-8]
    mov   al, [esi+eax]
    mov   [ebp-9], al
    sub   dword ptr [ebp-8], 4
    mov   eax, [ebp-8]
    mov   byte ptr [esi+eax+1], 0
    mov   dword ptr[magic], 0CF671h
    mov   edi, [ebp-8]
    test  edi, edi
    jl   @loc_47810D
    inc   edi
    xor   ebx, ebx

@loc_4780D8:
    xor   eax, eax
    mov   al, [esi+ebx]
    mov   [ebp-4], ax
    mov   eax, 8
    call  @loc_402A9C
    mov   [ebp-1], al
    push  ax
    push  cx
    mov   cl, [ebp-1]
    mov   ax, [ebp-4]
    rol   al, cl
    mov   [ebp-4], ax
    pop   cx
    pop   ax
    mov   al, [ebp-4]
    mov   [esi+ebx], al
    inc   ebx
    dec   edi
    jnz   @loc_4780D8

@loc_47810D:
    mov   dword ptr[magic], 3039h
    mov   ebx, 100h

@loc_47811C:
    mov   edi, [ebp-8]
    inc   edi
    mov   eax, edi
    call  @loc_402A9C
    lea   eax, [esi+eax]
    push  eax
    mov   eax, edi
    call  @loc_402A9C
    lea   eax, [esi+eax]
    pop   edx
    call  @loc_478020
    dec   ebx
    jnz   @loc_47811C
    mov   dword ptr[magic], 0A564h
    mov   edi, [ebp-8]
    test  edi, edi
    jl   @loc_478173
    inc   edi
    xor   ebx, ebx

@loc_478152:
    xor   eax, eax
    mov   al, [esi+ebx]
    mov   [ebp-4], ax
    mov   eax, 100h
    call  @loc_402A9C
    xor   [ebp-4], ax
    mov   al, [ebp-4]
    mov   [esi+ebx], al
    inc   ebx
    dec   edi
    jnz   @loc_478152

@loc_478173:
    mov   dword ptr[magic], 0D431h
    mov   edi, [ebp-8]
    test  edi, edi
    jl   @loc_4781C4
    inc   edi
    xor   ebx, ebx

@loc_478187:
    xor   eax, eax
    mov   al, [esi+ebx]
    mov   [ebp-4], ax
    mov   eax, 100h
    call  @loc_402A9C
    movzx  edx, word ptr [ebp-4]
    add   edx, 100h
    sub   edx, eax
    and   edx, 800000FFh
    jns   @loc_4781B6
    dec   edx
    or   edx, 0FFFFFF00h
    inc   edx

@loc_4781B6:
    mov   [ebp-4], dx
    mov   al, [ebp-4]
    mov   [esi+ebx], al
    inc   ebx
    dec   edi
    jnz   @loc_478187

@loc_4781C4:
    mov   dword ptr [ebp-10h], 0FFFFFFFFh
    lea   ecx, [ebp-10h]
    mov   edx, [ebp-8]
    inc   edx
    mov   eax, esi
    call  @sub_530E28
    mov   eax, [ebp-0Ch]
    cmp   eax, [ebp-10h]
    jz   @loc_4781E4
    mov   byte ptr [esi], 0

@loc_4781E4:
    pop   edi
    pop   esi
    pop   ebx
    mov   esp, ebp
    pop   ebp
    ret

@loc_406BB0:
    push  edi
    push  esi
    mov   esi, eax
    mov   edi, edx
    or   ecx, -1
    xor   al, al
    repne scasb
    not   ecx
    mov   edi, esi
    mov   esi, edx
    mov   edx, ecx
    mov   eax, edi
    shr   ecx, 2
    rep movsd
    mov   ecx, edx
    and   ecx, 3
    rep movsb
    pop   esi
    pop   edi
    ret

@loc_406B48:
    mov   edx, edi
    mov   edi, eax
    or   ecx, -1
    xor   al, al
    repne scasb
    mov   eax, 0FFFFFFFEh
    sub   eax, ecx
    mov   edi, edx
    ret

@loc_402A9C:
    imul  edx, dword ptr[magic], 8088405h
    inc   edx
    mov   dword ptr[magic], edx
    mul   edx
    mov   eax, edx
    ret

@loc_478020:
    push  ebx
    mov   cl, [eax]
    mov   bl, [edx]
    mov   [eax], bl
    mov   [edx], cl
    pop   ebx
    ret


@sub_530E28:
    push  ebp
    mov   ebp, esp
    add   esp, 0FFFFFFF4h
    mov   [ebp-8], ecx
    mov   [ebp-0Ch], edx
    mov   [ebp-4], eax
    push  edi
    push  esi
    push  ebx
    mov   edi, [ebp-4]
    mov   eax, [ebp-8]
    mov   eax, [eax]
    mov   esi, offset @magic_table
    mov   ecx, [ebp-0Ch]
    or   ecx, ecx
    jz   @loc_530E62

@loc_530E4F:
    xor   ebx, ebx
    mov   bl, al
    shr   eax, 8
    xor   bl, [edi]
    inc   edi
    shl   ebx, 2
    xor   eax, [esi+ebx]
    dec   ecx
    jnz   @loc_530E4F

@loc_530E62:
    mov   ebx, [ebp-8]
    mov   [ebx], eax
    pop   ebx
    pop   esi
    pop   edi
    mov   esp, ebp
    pop   ebp
    ret

@magic_table:  db 0,0,0,0,150,48,7,119,44,97,14,238,186,81,9,153
        db 25,196,109,7,143,244,106,112,53,165,99,233,163,149,100,158
        db 50,136,219,14,164,184,220,121,30,233,213,224,136,217,210,151
        db 43,76,182,9,189,124,177,126,7,45,184,231,145,29,191,144
        db 100,16,183,29,242,32,176,106,72,113,185,243,222,65,190,132
        db 125,212,218,26,235,228,221,109,81,181,212,244,199,133,211,131
        db 86,152,108,19,192,168,107,100,122,249,98,253,236,201,101,138
        db 79,92,1,20,217,108,6,99,99,61,15,250,245,13,8,141
        db 200,32,110,59,94,16,105,76,228,65,96,213,114,113,103,162
        db 209,228,3,60,71,212,4,75,253,133,13,210,107,181,10,165
        db 250,168,181,53,108,152,178,66,214,201,187,219,64,249,188,172
        db 227,108,216,50,117,92,223,69,207,13,214,220,89,61,209,171
        db 172,48,217,38,58,0,222,81,128,81,215,200,22,97,208,191
        db 181,244,180,33,35,196,179,86,153,149,186,207,15,165,189,184
        db 158,184,2,40,8,136,5,95,178,217,12,198,36,233,11,177
        db 135,124,111,47,17,76,104,88,171,29,97,193,61,45,102,182
        db 144,65,220,118,6,113,219,1,188,32,210,152,42,16,213,239
        db 137,133,177,113,31,181,182,6,165,228,191,159,51,212,184,232
        db 162,201,7,120,52,249,0,15,142,168,9,150,24,152,14,225
        db 187,13,106,127,45,61,109,8,151,108,100,145,1,92,99,230
        db 244,81,107,107,98,97,108,28,216,48,101,133,78,0,98,242
        db 237,149,6,108,123,165,1,27,193,244,8,130,87,196,15,245
        db 198,217,176,101,80,233,183,18,234,184,190,139,124,136,185,252
        db 223,29,221,98,73,45,218,21,243,124,211,140,101,76,212,251
        db 88,97,178,77,206,81,181,58,116,0,188,163,226,48,187,212
        db 65,165,223,74,215,149,216,61,109,196,209,164,251,244,214,211
        db 106,233,105,67,252,217,110,52,70,136,103,173,208,184,96,218
        db 115,45,4,68,229,29,3,51,95,76,10,170,201,124,13,221
        db 60,113,5,80,170,65,2,39,16,16,11,190,134,32,12,201
        db 37,181,104,87,179,133,111,32,9,212,102,185,159,228,97,206
        db 14,249,222,94,152,201,217,41,34,152,208,176,180,168,215,199
        db 23,61,179,89,129,13,180,46,59,92,189,183,173,108,186,192
        db 32,131,184,237,182,179,191,154,12,226,182,3,154,210,177,116
        db 57,71,213,234,175,119,210,157,21,38,219,4,131,22,220,115
        db 18,11,99,227,132,59,100,148,62,106,109,13,168,90,106,122
        db 11,207,14,228,157,255,9,147,39,174,0,10,177,158,7,125
        db 68,147,15,240,210,163,8,135,104,242,1,30,254,194,6,105
        db 93,87,98,247,203,103,101,128,113,54,108,25,231,6,107,110
        db 118,27,212,254,224,43,211,137,90,122,218,16,204,74,221,103
        db 111,223,185,249,249,239,190,142,67,190,183,23,213,142,176,96
        db 232,163,214,214,126,147,209,161,196,194,216,56,82,242,223,79
        db 241,103,187,209,103,87,188,166,221,6,181,63,75,54,178,72
        db 218,43,13,216,76,27,10,175,246,74,3,54,96,122,4,65
        db 195,239,96,223,85,223,103,168,239,142,110,49,121,190,105,70
        db 140,179,97,203,26,131,102,188,160,210,111,37,54,226,104,82
        db 149,119,12,204,3,71,11,187,185,22,2,34,47,38,5,85
        db 190,59,186,197,40,11,189,178,146,90,180,43,4,106,179,92
        db 167,255,215,194,49,207,208,181,139,158,217,44,29,174,222,91
        db 176,194,100,155,38,242,99,236,156,163,106,117,10,147,109,2
        db 169,6,9,156,63,54,14,235,133,103,7,114,19,87,0,5
        db 130,74,191,149,20,122,184,226,174,43,177,123,56,27,182,12
        db 155,142,210,146,13,190,213,229,183,239,220,124,33,223,219,11
        db 212,210,211,134,66,226,212,241,248,179,221,104,110,131,218,31
        db 205,22,190,129,91,38,185,246,225,119,176,111,119,71,183,24
        db 230,90,8,136,112,106,15,255,202,59,6,102,92,11,1,17
        db 255,158,101,143,105,174,98,248,211,255,107,97,69,207,108,22
        db 120,226,10,160,238,210,13,215,84,131,4,78,194,179,3,57
        db 97,38,103,167,247,22,96,208,77,71,105,73,219,119,110,62
        db 74,106,209,174,220,90,214,217,102,11,223,64,240,59,216,55
        db 83,174,188,169,197,158,187,222,127,207,178,71,233,255,181,48
        db 28,242,189,189,138,194,186,202,48,147,179,83,166,163,180,36
        db 5,54,208,186,147,6,215,205,41,87,222,84,191,103,217,35
        db 46,122,102,179,184,74,97,196,2,27,104,93,148,43,111,42
        db 55,190,11,180,161,142,12,195,27,223,5,90,141,239,2,45
        db 0,0,0,0,0,16,22,0,4,16,22,0,8,16,22,0
        db 12,16,22,0,16,16,22,0,20,16,22,0,76,163,82,0
        db 68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0
        db 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

 @decode_end:
    retn

DecodePassword endp

Masz pytania?

Jeśli chciałbyś zapytać o cokolwiek dotyczącego dekodera haseł FTP dla Total Commandera, coś jest niejasne lub chciałbyś jakichś ulepszeń, lub jeżeli chciałbyś mi zlecić podobny projekt do innego oprogramowania napisz do mnie. Z chęcią odpowiem na każde pytanie.