Obfuscator dla Kodu Źródłowego Assemblera

Ochroń swój kod i algorytmy w assemblerze przed crackingiem, analizą i inżynierią wsteczną wykorzystując obfuskację. Obfuscator był używany już 370086 razy!

Kod źródłowy w formacie MASM

Kod po obfuskacji

Ograniczenia wersji demonstracyjnej

  • Działa tylko opcja "Zmień ścieżkę wykonywanych instrukcji na nielinearną" (domyślnie włączona)
  • Tylko jedna procedura zostanie zabezpieczona (o rozmiarze do 1 kB)

Możesz wprowadzić swój kod aktywacyjny i Obfuscator będzie działał bez jakichkolwiek ograniczeń.

PrzedPo
mov	eax, 1
push	eax
	jmp	lbl1
lbl2:
	push	eax
	jmp	lbl3
lbl1:
	mov	eax, 1
	jmp	lbl2
lbl3:

PrzedPo
mov	eax, 1
mov	eax, (1 xor 0F3DE0012h)
xor	eax, 0F3DE0012h

PrzedPo
call	ExitProcess
push	offset lbl1
jmp	ExitProcess
lbl1:

PrzedPo
call	ExitProcess
push	offset lbl1
mov	ecx,offset ExitProcess
jmp	ecx
lbl1:

PrzedPo
push	MB_ICONINFORMATION
push	40h

PrzedPo
...
add	eax, 1234
sub	eax, 1234

PrzedPo
...
je	lbl1
jne	lbl1
db	04Eh,02Eh ; śmieci
lbl1:

Informacje o użyciu

  • Tylko 32 bitowy assembler
  • Obsługiwana jest jedynie składnia MASM
  • Musisz wpisać kod przynajmniej jednej procedury

PrzedPo
mov	eax, 1
	mov	eax, offset lbl1
	jmp	eax
	db	031h,04Fh,05Ch ; śmieci
lbl1:
	mov	eax, 1

PrzedPo
...
.data
label_offset dd offset label
...
.code
...
mov	eax, (offset label + 1234)
jmp	dword ptr [eax - 1234]
...
label:

PrzedPo
...
jmp	lbl1
db	0FEh,0C0h,01Dh ; śmieci
lbl1:

PrzedPo
...
db	0C2h ; rep
jmp	lbl1
db	0FEh,0C0h,01Dh ; śmieci
lbl1:

PrzedPo
...
push	offset lblseh
push	dword ptr fs:[0]
mov	dword ptr fs:[0],esp
db	08Bh,53,0,0,0,0
db	78,119

lblseh:
mov	edx,dword ptr[esp + 0Ch]
mov	eax,offset lblafter
sub	edx,-184
mov	dword ptr[edx],eax
or	eax,-1
inc	eax
retn

lblafter:
pop	dword ptr fs:[0]
lea	esp,[esp+4]
xor	eax,eax

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące programu Obfuscator, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.