Dokumentacja Techniczna API Silnika Polimorficznego Poly

Opis funkcji, parametrów i flag Silnika Polimorficznego Poly wykorzystywanego do polimorficznego szyfrowania danych.

Opis funkcji szyfrującej

Silnik Polimorficzny Poly posiada jedną funkcję do szyfrowania danych i jednoczesnego generowania kodu deszyfrującego.

unsigned int __stdcall _poly(
 void *       lpDecryptor,
 void *       lpOutput,
 void *       lpInput,
 unsigned int    iSize,
 unsigned int    lpVA,
 unsigned int    cMaxInstr,
 unsigned int    cMinInstr,
 unsigned int    iGarbage,
 unsigned int    iForceSize,
 unsigned int    lpRelativeAddr,
 struct POLY_REGS * lpPolyOutRegs,
 unsigned int    iOptions,
 void *       lpWorkMem,
 unsigned int    iRandomSeed
);
function _poly(
 lpDecryptor : Pointer;     // output buffer for polymorphic code
 lpOutput : Pointer;       // output data buffer (can be the same as lpInput)
 lpInput : Pointer;       // input data buffer
 iSize : LongWord;        // input data size
 lpVA : Pointer;         // virtual address of a data to be decrypted
 cMaxInstr : LongWord;      // max. number of real encryption instructions
 cMinInstr : LongWord;      // min. number of real encryption instructions
 iGarbage : LongWord;      // number of junks per instruction
 iForceSize : LongWord;     // force decryptor size (optional)
 lpRelativeAddr : Integer;    // relative output data offset (optional)
 var lpPolyOutRegs : TPOLY_REGS; // output registers (optional)
 iOptions : LongWord;      // flags
 lpWorkMem : Pointer;      // work memory
 iRandomSeed : Integer      // random seed for the internal randomizer
): LongWord;stdcall;external 'poly.dll';
 push  dwRandomSeed
 push  offset lpWorkMem
 push  iOptions
 push  lpPolyOutRegs
 push  lpRelativeAddr
 push  iForceSize
 push  iGarbage
 push  cMinInstr
 push  cMaxInstr
 push  lpVA
 push  iSize
 push  lpInput
 push  lpOutput
 push  lpDecryptor
 call  _poly
lpDecryptor [wyj]
Bufor wyjściowy na kod dekryptora. Ewentualnie znajdzie się tutaj zaszyfrowany blok danych, w przypadku użycia flagi POLY_ATTACH_DATA.
lpOutput [wyj, opcjonalnie]
Bufor wyjściowy, gdzie znajdą się zaszyfrowane dane. Może być taki sam jak bufor lpInput. Jeśli ustawiona jest flaga POLY_ATTACH_DATA wartość ta jest ignorowana (gdyż zaszyfrowane dane znajdą się w buforze lpDecryptor razem z kodem deszyfrującym).
lpInput [wej]
Bufor z danymi wejściowymi do zaszyfrowania.
iSize [wej]
Rozmiar w bajtach bufora wejściowego lpInput.
lpVA [wej, opcjonalnie]
Opcjonalny parametr określający adres wirtualny, który zostanie użyty przez kod dekryptora do odszyfrowania bloku danych. Jeśli wiemy pod jakim adresem wirtualnym znajdą się zaszyfrowane dane (np. nierelokowalny adres w pliku wykonywalnym) możemy ten parametr ustawić.
cMaxInstr [wej]
Maksymalna ilość instrukcji szyfrujących, które zostaną losowo wygenerowane w procesie szyfrowania. Im więcej instrukcji szyfrujących tym większy będzie wygenerowany kod i należy odpowiednio skorygować rozmiar buforów lpDecryptor i lpWorkMem.
iGarbage [wej]
Ilość instrukcji zaśmiecających, które zostaną umieszczone co instrukcję w kodzie funkcji deszyfrującej. Wartość może być ustawiona na 0. Instrukcje zaśmiecające skutecznie utrudniają analizę kodu deszyfrującego.
iForceSize [wej, opcjonalnie]
Opcjonalny parametr określający jaki dokładnie rozmiar w bajtach ma mieć wygenerowana funkcja deszyfrująca. Jeśli ten parametr jest ustawiony, funkcja będzie tak długo generowała różne wersje kodu deszyfrującego, dopóki nie uzyska określonego rozmiaru. Jeśli rozmiar będzie zbyt mały lub zbyt duży, automatycznie skorygowane zostaną parametry cMaxInstr, cMinInstr i iGarbage, tak aby uzyskać wymagany rozmiar.
lpRelativeAddr [wej, opcjonalnie]
Opcjonalny parametr, dzięki któremu kod deszyfrujący będzie w stanie obliczyć wskaźnik do zaszyfrowanych danych, których pozycja znajduje się w pamięci relatywnie do bufora, w którym aktualnie znajduje się funkcja deszyfrująca. Parametr ten może mieć negatywną wartość (jeśli dane znajdują się przed kodem funkcji deszyfrującej). Przykładem zastosowania tego parametru jest sytuacja, w której znamy docelowe położenie kodu funkcji deszyfrującej np. w obrazie pliku wykonywalnego (jako adres wirtualny VA lub RVA) i szyfrujemy dane z innego adresu wirtualnego znajdującego się w tym samym obrazie pliku wykonywalnego w pamięci.
lpPolyOutRegs [wej, opcjonalnie]

Struktura POLY_REGS określająca wartości rejestrów CPU, które zostaną ustawione po zakończeniu działania kodu deszyfrującego. Do poprawnego działania tego mechanizmu wymagane jest ustawienie flagi POLY_SET_REGS oraz jednej lub więcej flag określających, który rejestr procesora ma mieć ustawioną wartość określoną w strukturze, np. POLY_SET_EAX.

struct POLY_REGS
{
 unsigned int regEax;
 unsigned int regEcx;
 unsigned int regEdx;
 unsigned int regEbx;
 unsigned int regEsp;
 unsigned int regEbp;
 unsigned int regEsi;
 unsigned int regEdi;
};
iOptions [wej]

Dodatkowe opcje bitowe dla silnika polimorficznego.

Nazwa Wartość Znaczenie
POLY_SET_REGS 0x00000001 Po wykonaniu kodu deszyfrującego do rejestrów procesora zostaną zapisane wartości określone w strukturze POLY_REGS.
POLY_SET_EAX 0x00000002 Ustaw wartość wyjściową rejestru EAX.
POLY_SET_ECX 0x00000004 Ustaw wartość wyjściową rejestru ECX.
POLY_SET_EDX 0x00000008 Ustaw wartość wyjściową rejestru EDX.
POLY_SET_EBX 0x00000010 Ustaw wartość wyjściową rejestru EBX.
POLY_SET_ESP 0x00000020 Ustaw wartość wyjściową rejestru ESP.
POLY_SET_EBP 0x00000040 Ustaw wartość wyjściową rejestru EBP.
POLY_SET_ESI 0x00000080 Ustaw wartość wyjściową rejestru ESI.
POLY_SET_EDI 0x00000100 Ustaw wartość wyjściową rejestru EDI.
POLY_SAVE_REGS 0x00000200 Zachowaj wartość wszystkich 32 bitowych rejestrów procesora używając instrukcji PUSHAD (oprócz tych ustawianych flagą POLY_SET_REGS) i przywróć ich wartość po wykonaniu kodu dekryptora korzystając z instrukcji POPAD.
POLY_SAVE_FLAGS 0x00000400 Zachowaj wartość flag procesora wykorzystując instrukcję PUSHFD i przywróć ich wartość wykonując instrukcję POPFD po wykonaniu kodu dekryptora.
POLY_RETURN 0x00000800

Jeśli ta flaga zostanie ustawiona, w kodzie dekryptora, na jego końcu umieszczona zostanie instrukcja powrotu RET. Dzięki niej można wywoływać kod dekryptora jak normalną funkcję.

Kod dekryptora może być jednak umieszczany bezpośrednio pomiędzy innymi blokami kodu lub po jego kodzie mogą być dodawane inne bloki kodu, dlatego nie jest wymagane umieszczanie na końcu jego kodu instrukcji powrotu.

POLY_ATTACH_DATA 0x00001000

Ustawienie tej flagi spowoduje, że zaszyfrowane dane znajdą się w jednym buforze z kodem dekryptora. Kod dekryptora nadpisze swój własny bufor w pamięci odszyfrowanymi danymi i po odszyfrowaniu danych, wskaźnik wskazujący na kod dekryptora będzie jednocześnie wskazywał na odszyfrowane dane. Dzięki tej fladze można tworzyć kompaktowe bloki danych zawierające jednocześnie zaszyfrowane dane jak i kod deszyfrujący.

Jeśli ta flaga nie zostanie ustawiona, kod dekryptora wykorzysta wartość parametrów lpVA lub lpRelativeAddr do pobrania wskaźnika, gdzie znajdują się zaszyfrowane dane, które należy odszyfrować.

POLY_FLAGS_ALL 0xFFFFFFFF Kombinacja wszystkich powyższych flag w postaci jednej wartości.
lpWorkMem [wej]
Pamięć na bufor roboczy. Bufor musi posiadać flagi wykonywalne, a jego rozmiar musi być przynajmniej taki jaki bufora lpDecryptor.
iRandomSeed [wej]
Wartość inicjalizująca wewnętrzny generator pseudolosowy, gwarantująca generowanie za każdym razem innych mutacji kodu deszyfrującego.

Zwracana wartość

Jeśli funkcja poprawnie zaszyfruje dane i wygeneruje kod dekryptora, wtedy zwrócony zostanie rozmiar w bajtach kodu znajdującego się w buforze wskazywanym przez lpDecryptor.

Jeśli wystąpi błąd funkcja zwróci 0.

Przykłady użycia

Silnik posiada wiele opcji pozwalających przystosować rodzaj generowanego kodu do wielu potrzeb, dlatego najlepiej jego wykorzystanie zaprezentować na przykładzie.

Na poniższym przykładzie Silnik Polimorficzny Poly wykorzystany jest do zaszyfrowania wejściowego bloku danych oraz wygenerowania kodu deszyfrującego zawierającego jednocześnie zaszyfrowany blok danych, tak, że np. po zaszyfrowaniu całość zaszyfrowanego bloku wraz z dekryptorem można zapisać do dowolnego pliku i aby odszyfrować dane, wystarczy taki blok danych odczytać z powrotem do bufora pamięci z ustawionymi flagami wykonywalnymi i uruchomić kod dekryptora.

Poniższy przykład wykorzystuje wszystkie dostępne opcje i dodatkowo wykonuje 10000 iteracji w celu sprawdzenia poprawności szyfrowania i deszyfrowania danych.

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

#include "poly.h"

// makro pomocnicze
#define RND_RANGE(min,max) (min + (rand() % (int)(max - min + 1)))

// liczba testowych iteracji
const int POLY_TEST_ITERATIONS = 10000;

// bezpieczny rozmiar bufora pamięci
const int POLY_DECRYPTOR_SIZE = 1024 * 2048 * 10;

// przykładowe dane wejściowe do zaszyfrowania
unsigned char cInputBuffer[] = { 0x11, 0x22, 0x33, 0x44 } ;

// bufor wyjściowy
unsigned char cOutputBuffer[sizeof(cInputBuffer)] = { 0 };

int main(int argc, char* argv[])
{
 // zaalokuj bufor pamięci dla zaszyfrowanego bloku (pamięć musi mieć ustawioną flagę pozwalającą na wykonywanie kodu)
 PVOID lpDecryptor = VirtualAlloc(nullptr, POLY_DECRYPTOR_SIZE, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);

 // roboczy bufor pamięci (ten sam rozmiar i flagi wykonywalne)
 PVOID lpWorkMem = VirtualAlloc(nullptr, POLY_DECRYPTOR_SIZE, MEM_RESERVE | MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);

 for (int i = 0; i < POLY_TEST_ITERATIONS; i++)
 {
  //
  // przygotuj parametry silnika Poly
  //

  // ustaw losowe wartości parametrom (pamiętaj, że im więcej np. instrukcji szyfrujących, tym
  // większe muszą być rozmiary buforów pamięci lpDecryptor i lpWorkMem)

  // minimalna liczba instrukcji szyfrujących
  unsigned int iMinEncryptionCommands = RND_RANGE(10, 50);

  // maksymalna liczba instrukcji szyfrujących
  unsigned int iMaxEncryptionCommands = RND_RANGE(iMinEncryptionCommands, iMinEncryptionCommands + 10);

  // liczba instrukcji zaciemniających (garbage / junks) przypadająca na instrukcję w kodzie deszyfrującym
  unsigned int iGarbage = RND_RANGE(10, 50);

  // wymuś rozmiar kodu deszyfrującego - jeśli ten parametr jest ustawiony, silnik Poly
  // będzie tak długo generował kod deszyfrujący aż osiągnie ten rozmiar, jeśli wygenerowany
  // kod będzie zbyt mały lub zbyt duży to w locie zmodyfikuje parametry iMinEncryptionCommands,
  // iMaxEncryptionCommands oraz iGarbage i będzie do skutku próbował wygenerować kod, który
  // spełni to kryterium (proszę upewnij się, że bufory lpDecryptor i lpWorkMem są większe niż
  // ta wartość)
  unsigned int iForceDecryptorSize = 0;

  // jeśli ten parametr jest ustawiony, polimorficzny kod deszyfrujący użyje go do obliczenia
  // adresu zaszyfrowanych danych w pamięci relatywnie do bieżącego położenia kodu
  // deszyfrującego w pamięci (wartość ta może mieć negatywną wartość)
  unsigned int iRelativeDataOutputOffset = 0;

  // flagi
  unsigned int iOptions = 0;

  // POLY_SAVE_REGS - zachowaj stan wszystkich rejestrów i przywróć je po zakończeniu deszyfrowania
  iOptions |= POLY_SAVE_REGS;

  // POLY_SAVE_FLAGS - zachowaj stan wszystkich flag procesora i przywróć je po zakończeniu deszyfrowania
  iOptions |= POLY_SAVE_FLAGS;

  // POLY_ATTACH_DATA - dołącz zaszyfrowane dane do kodu dekryptora, kod deszyfrujący nadpisze
  // własny bufor pomięci odszyfrowanymi danymi, co oznacza, że wskaźnik kodu deszyfrującego
  // będzie jednocześnie wskazywał na odszyfrowane dane
  //
  // jeśli ta flaga nie jest ustawiona, zaszyfrowane dane będą musiały znajdować się pod
  // ustalonym i statycznym adresem wirtualnym określonym przez parametr lpVA lub
  // relatywnym adresem określonym przez parametr iRelativeDataOutputOffset
  iOptions |= POLY_ATTACH_DATA;

  // POLY_RETURN - umieść instrukcję powrotu (RET) na końcu funkcji deszyfrującej,
  // tak, że dekryptor wróci do kodu, który go wywołał, polimorficzny dekryptor może
  // być umieszczony również bezpośrednio pomiędzy innym kodem lub dowolny kod może być
  // dodany po nim, dlatego nie zawsze musi wracać do kodu, który go wywołał
  iOptions |= POLY_RETURN;

  // POLY_SET_REGS - zwróć określone wartości w rejestrach procesora po deszyfrowaniu
  // (muszą być one zdefiniowane w strukturze POLY_REGS)
  iOptions |= POLY_SET_REGS;

  // flaga oznacza, że rejestr EAX po deszyfrowaniu ma być ustawiony
  iOptions |= POLY_SET_EAX;

  // i przykładowo zwróćmy inną wartość w rejestrze EDX po deszyfrowaniu
  iOptions |= POLY_SET_EDX;

  // wartości wyjściowych rejestrów (wypełnij tylko te, które mają być ustawione)
  POLY_REGS prPolyRegs = { 0 };

  // ustaw wartość rejestru EAX jaka ma być ustawione po deszyfrowaniu, w tym
  // przykładzie ustawmy tą wartość na rozmiar odszyfrowanego bufora danych
  // (można tu ustawić wszystko)
  prPolyRegs.regEax = sizeof(cInputBuffer);

  // przykładowa wartość jaka ma być zwrócona w rejestrze EDX po deszyfrowaniu
  // (można to podejrzeć za pomocą debuggera)
  prPolyRegs.regEdx = 0xDEADBEEF;

  // zaszyfruj dane i wygeneruj polimorficzny kod deszyfrujący
  unsigned int dwOutputSize = _poly(

   lpDecryptor,          // bufor wyjściowy na polimorficzny kod / dane
   cOutputBuffer,         // bufor na zaszyfrowane dane (może być taki sam jak lpInput) (opcjonalnie)
   cInputBuffer,         // bufor z danymi wejściowymi do zaszyfrowania
   sizeof(cInputBuffer),     // rozmiar danych do zaszyfrowania
   (unsigned int)&cOutputBuffer, // wirtualny adres gdzie znajdą się dane do odszyfrowania (opcjonalnie)
   iMaxEncryptionCommands,    // max. liczba instrukcji szyfrujących
   iMinEncryptionCommands,    // min. liczba instrukcji szyfrujących
   iGarbage,           // liczba instrukcji zaśmiecających na instrukcję dekryptora
   iForceDecryptorSize,      // wymuś rozmiar dekryptora (opcjonalnie)
   iRelativeDataOutputOffset,   // relatywny adres zaszyfrowanych danych (opcjonalnie)
   &prPolyRegs,          // rejestry wyjściowe (opcjonalnie)
   iOptions,           // dodatkowe opcje
   lpWorkMem,           // pamięć robocza
   GetTickCount()         // inicjalizator dla wewnętrznego generatora losowego

  );

  // sprawdź rozmiar wyjściowych danych (rozmiar dekryptora w bajtach)
  if (dwOutputSize != 0)
  {
   PolyDecryptorFunction DecryptorFunction = reinterpret_cast<PolyDecryptorFunction>(lpDecryptor);

   // wywołaj kod dekryptora i odszyfruj dane
   unsigned int dwResult = DecryptorFunction();

   // inny sposób na wywołanie kodu dekryptora (w assemblerze)
   /*
   __asm
   {
    int 3

    mov eax, lpDecryptor;
    call eax

    int 3
   }
   */

   // zweryfikuj odszyfrowane dane (jeśli parametr POLY_ATTACH_DATA być ustawiony, wskaźnik
   // lpDecryptor wskazuje jednocześnie na dekryptor a po jego uruchomieniu na odszyfrowane dane)
   if (memcmp(reinterpret_cast<PVOID>(lpDecryptor), cInputBuffer, sizeof(cInputBuffer) != 0))
   {
    printf("Odszyfrowane dane są inne niż powinny być!\n");
    _getch();

    return 2;
   }
  }
  else
  {
   printf("Nie udało się zaszyfrować danych!\n");
   _getch();

   return 1;
  }
 }

 printf("Test Silnika Polimorficznego Poly Polymorphic udał się (%lu iteracji testowych)\n", POLY_TEST_ITERATIONS);

 // zwolnij pamięć
 VirtualFree(lpDecryptor, 0, MEM_RELEASE);
 VirtualFree(lpWorkMem, 0, MEM_RELEASE);

 _getch();

 return 0;
}

Wymagania

Nagłówek poly.h
Biblioteka poly.lib
DLL poly.dll
program poly_test;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses StrUtils, Classes, SysUtils, Math, Windows;

// load library from the DLL file (by default .LIB file is used)
{$DEFINE USE_POLY_DLL}

// include additional Poly constants
{$I poly.inc}

const
 // number of test iterations
 POLY_TEST_ITERATIONS = 10000;

 // safe memory buffer size
 POLY_DECRYPTOR_SIZE = 1024 * 2048 * 10;

 // sample input data to encrypt
 cInputBuffer : Array [1..4] of Byte = ( $11, $22, $33, $44 );

var
 // output buffer
 cOutputBuffer : Array [1..4] of Byte;

 {$IFDEF USE_POLY_DLL}

 // library handle
 hDll : THandle;

 // function pointer (if loaded dynamically)
 fnPoly : TPolyProc;

 {$ENDIF}

 i : Integer;

 iMinEncryptionCommands, iMaxEncryptionCommands : LongWord;
 iGarbage : LongWord;
 iForceDecryptorSize : LongWord;
 iRelativeDataOutputOffset : Integer;
 iOptions : LongWord;
 dwResult : LongWord;
 dwOutputSize : LongWord;

 lpDecryptor : Pointer;
 lpWorkMem : Pointer;

 // output registers values (fill out only those marked to be returned)
 prPolyRegs : TPOLY_REGS;

 DecryptorFunction : TPolyDecryptorFunction;

//
// entrypoint
//
begin
 // initialize random number generator
 Randomize;

 // clean output array
 FillChar(cOutputBuffer, SizeOf(cOutputBuffer), 0);

 // load Poly engine from the DLL library
 {$IFDEF USE_POLY_DLL}

 hDll := LoadLibrary('poly.dll');

 if hDll = 0 Then
 begin
  WriteLn('Cannot load poly.dll library!');
  ReadLn;

  ExitCode := 1;
  Halt;
 end;

 @fnPoly := GetProcAddress(hDll, '_poly');

 if not Assigned(@fnPoly) Then
 begin
  WriteLn('Cannot find "_poly" function in poly.dll library!');
  ReadLn;

  ExitCode := 1;
  Halt;
 end;

 {$ENDIF}

 // allocate memory buffer for the encrypted block (it has to be executable)
 lpDecryptor := VirtualAlloc(nil, POLY_DECRYPTOR_SIZE, MEM_RESERVE or MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);

 // work memory buffer (same size, also it has to be executable)
 lpWorkMem := VirtualAlloc(nil, POLY_DECRYPTOR_SIZE, MEM_RESERVE or MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);

 for i := 0 to POLY_TEST_ITERATIONS do
 begin
  //
  // setup Poly engine parameters
  //

  // randomize parameters (remember, more means you need to increase
  // the size of the lpDecryptor & lpWorkMem buffers)

  // minimal number of encryption commands
  iMinEncryptionCommands := RandomRange(10, 50);

  // maximal number of encryption commands
  iMaxEncryptionCommands := RandomRange(iMinEncryptionCommands, iMinEncryptionCommands + 10);

  // number of junks per decryptor single command
  iGarbage := RandomRange(10, 50);

  // force decryptor size - if this value is set, Poly engine will try to generate
  // decryptor body that is exactly this size, it will modify other parameters on
  // the fly if the generated code is too small or too big and re-generate the code
  // again to meet your exact criteria (please make sure the working buffers
  // lpDecryptor and lpWorkMem are bigger than this value)
  iForceDecryptorSize := 0;

  // if this parameter is set, polymorphic decryption code will use it to calculate
  // the address of the encrypted data in memory, this pointer is relative to the
  // current position of the decryptor code in the memory (it can be positive or
  // negative)
  iRelativeDataOutputOffset := 0;

  // flags
  iOptions := 0;

  // POLY_SAVE_REGS - save all registers before the call and restore them after the call
  iOptions := iOptions or POLY_SAVE_REGS;

  // POLY_SAVE_FLAGS - save all CPU flags before the call and restore them after the call
  iOptions := iOptions or POLY_SAVE_FLAGS;

  // POLY_ATTACH_DATA - attach data to the decryptor body, decryption will overwrite
  // decryptor body and after decryption lpDecryptor will also be a pointer to the
  // decrypted buffer
  //
  // if this flag is not used, encrypted data has to be located on static VA address
  // declared in lpVA parameter or declared via relative address in iRelativeDataOutputOffset
  // parameter
  iOptions := iOptions or POLY_ATTACH_DATA;

  // POLY_RETURN - put a return instruction (RET) at the end of the decryption function,
  // so the decryptor returns to the caller, polymorphic decryptor can be inlined
  // between other code or some other code can be added after its body so it may or
  // may not return to the caller
  iOptions := iOptions or POLY_RETURN;

  // POLY_SET_REGS - return exact values in CPU registers after decryption (it must be
  // defined in POLY_REGS structure)
  iOptions := iOptions or POLY_SET_REGS;

  // return value in EAX register
  iOptions := iOptions or POLY_SET_EAX;

  // and lets say it should return some other value in EDX register after the call
  iOptions := iOptions or POLY_SET_EDX;

  // output registers values (fill out only those marked to be returned)

  // fill out the EAX register with a value that should be returned after
  // the decryption, in this example lets set it to the size of the decrypted
  // buffer (you can set anything)
  prPolyRegs.regEax := Length(cInputBuffer);

  // sample value to be returned in EDX register after the call (view it
  // with a debugger)
  prPolyRegs.regEdx := $DEADBEEF;

  // encrypt data & generate polymorphic decryptor
  {$IFDEF USE_POLY_DLL}
  dwOutputSize := fnPoly(
   lpDecryptor,         // output buffer for polymorphic code
   @cOutputBuffer,       // output data buffer (can be the same as lpInput)
   @cInputBuffer,        // input data buffer
   Length(cInputBuffer),    // input data size
   @cOutputBuffer,       // virtual address of a data to be decrypted
   iMaxEncryptionCommands,   // max. number of real encryption instructions
   iMinEncryptionCommands,   // min. number of real encryption instructions
   iGarbage,          // number of junks per instruction
   iForceDecryptorSize,     // force decryptor size (optional)
   iRelativeDataOutputOffset,  // relative output data offset (optional)
   prPolyRegs,         // output registers (optional)
   iOptions,          // additional options
   lpWorkMem,          // work memory
   Random(65536)        // random seed for the internal randomizer
  );
  {$ELSE}
  dwOutputSize := _poly(
   lpDecryptor,         // output buffer for polymorphic code
   @cOutputBuffer,       // output data buffer (can be the same as lpInput)
   @cInputBuffer,        // input data buffer
   Length(cInputBuffer),    // input data size
   @cOutputBuffer,       // virtual address of a data to be decrypted
   iMaxEncryptionCommands,   // max. number of real encryption instructions
   iMinEncryptionCommands,   // min. number of real encryption instructions
   iGarbage,          // number of junks per instruction
   iForceDecryptorSize,     // force decryptor size (optional)
   iRelativeDataOutputOffset,  // relative output data offset (optional)
   prPolyRegs,         // output registers (optional)
   iOptions,          // additional options
   lpWorkMem,          // work memory
   Random(65536)        // random seed for the internal randomizer
  );
  {$ENDIF}

  // validate output size (decryptor size in bytes)
  if dwOutputSize <> 0 then
  begin

   DecryptorFunction := lpDecryptor;

   // decrypt data
   dwResult := DecryptorFunction;

   // another way to invoke decryptor function (inline assembly)
   {
   asm
    int 3
    mov eax, lpDecryptor;
    call eax
    int 3
   end;
   }

   // validate decrypted data (if POLY_ATTACH_DATA flag was set - lpDecryptor
   // points to the decrypted data)
   if CompareMem(lpDecryptor, @cInputBuffer, Length(cInputBuffer)) <> True then
   begin
    WriteLn('Polymorphic engine failed (decrypted data is invalid)!');
    ReadLn;

    ExitCode := 2;
    Halt;
   end;
  end
  else
  begin
   WriteLn('Polymorphic engine failed!\n');
   ReadLn;

   ExitCode := 1;
   Halt;
  end;
 end;

 WriteLn(format('Polymorphic engine test success (%d iterations)', [ POLY_TEST_ITERATIONS ]));

 // zwolnij pamięć
 VirtualFree(lpDecryptor, 0, MEM_RELEASE);
 VirtualFree(lpWorkMem, 0, MEM_RELEASE);

 ReadLn;
end.

Wymagania

Nagłówek poly.inc
Biblioteka poly.lib
DLL poly.dll

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Silnika Polimorficznego Poly, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.